A helyszín belépési feltételei

JOGOSULTSÁGOK, ÉS SZABÁLYOK AZ ARÉNÁBAN
 1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 
  1. Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik. 
  2. Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal. 
  3. Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt. 
  4. Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. 
  5. Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. 
  6. Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt. 
  7. A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul. 
  8. Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető. 
  9. Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
 2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.
 3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el.
 4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.
 5. A néző a sportrendezvényen:
  1. Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
  2. Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi-és vagyonbiztonságát.
  3. Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
  4. A sporteseményeken az 5% alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
  5. Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
  6. Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
  7. Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el.
  8. Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
 6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.
 7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
 8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
  1. A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven - tájékoztatja.
  2. Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
  3. Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni (Sporttörvény 74.§). A szervező az így készült felvételeket a sportrendezvény befejezésétől számított 72 órán belül törli, azonban rendőrség felszólítást követően legfeljebb 30 napig tárolhatja.
 9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.
 10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
 11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.
 12. A fenti szabályok angol, német és a vendég sportszervezet nyelvén a sportlétesítmény bejáratainál kifüggesztésre kerültek.